Aidan

109 tekstów – auto­rem jest Aidan.

* * *

Jest tam kto?
Wewnątrz...
W mo­jej głowie...
W lochu...
Jest tam kto?
Nie jes­tem pewien,
Być może ucie­czki dokonał
Więzień ostatni.
Nie jes­tem pewien.

Pis­to­let do głowy,
Nabój gotowy,
Wystrzelony,
Za­kończmy te poetyc­kie głupoty.

W zniszczo­nym ciele nie za­mie­szka duch
Następny, no­wy lokator. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 grudnia 2017, 19:37

* * *

Lwy za­siadły w kręgu
Opłakując ry­kiem zmarłego,
Sępy la­tają wokół
Nad głowa­mi, w oczekiwaniu,
Nad mar­twym ciałem
Leżącym bezwładnie,
Królo­wie ry­kiem dają sygnał,
Ce­remo­nię czas rozpocząć.

Miałem w głowie pe­wien koszmar,
Leżałem na­gi wśród kobiet,
Kły ich i pazury
Od­ry­wały frag­menty ciała mego,
W krwi kałużę wbi­ty wzrok,
Żywym pożarty,
W końcu martwy. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 grudnia 2017, 04:24

* * *

Zam­knij oczy
Kwiecie, to zły sen,
Koszmar nocny,
Umysłu wymysł,
His­to­rie nie opowiedziane
Nig­dy, nie istniejące
Pos­ta­cie i wątki,
Relacje,
Sce­nariusz w koszu,
Sa­la pusta,
Sce­na bez aktorów,
Sztu­ka... Nie istnieje. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 grudnia 2017, 13:36

* * *

Bryz­ga czer­wo­na krew
Z płat­ku róży w rozkwicie
W rytm tętna
W rytm uderzeń
I tchu brakuje
Ra­dość to czy panika
Bez­silne w próbie
Złapa­nia po­wiet­rza płuca
Oczy czy­nią szerokimi
Szkla­ne są
To strach czy radość
Krew ciało wypluwa 

wiersz • 7 grudnia 2017, 01:26

* * *

To ten papieros
Od­dech mój ostatni
Ni­koty­na królowa
Miłość przywrócona
Do życia
Znów czuję jej zapach

To jest alkohol
Słod­ki smak wina
Płyn­ne niebo
Roz­kosz i uczucie
Możli­wym jest wszystko

Dwo­je kochanków
Ulu­bieni moi
Tuż obok 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 października 2017, 21:35

* * *

W ot­chłani nocy
Dos­trze­gam tu two­je ciało
Leżące obok spokojnie
Wbi­ty wzrok ra­dos­nej osoby
Z uśmie­chem błogim na twarzy
Dlacze­go tu jesteś

Uśmiech stał się symbolem
Wi­ny zrzu­conej na ciało
Pustą sko­rupę leżącą na ziemi
Widzisz to i się uśmiechasz
Widzisz mnie na dnie
Pełzające­go tam i tu znów
Zderze­nie z rzeczywistością
Czy poz­wo­lisz mi odejść 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 października 2017, 19:02

* * *

Toczące się postępowanie
Or­ga­niz­mu prze­ciw­ko osobie,
Wszys­tkie do­wody jednoznaczne,
Wi­na po stro­nie ciała,
Jed­nogłośny wyrok.

To jest to miejsce,
Gdzie spędzisz os­tatnie swe dni,
Na brud­nej podłodze
Na­gi, konający,
Gdy one będą głośno
Mówić i śpiewać,
Ku two­jej tragedii,
Sa­mot­ny umysł po­pada w obłęd,
Sa­mot­ne ser­ce pok­ry­wa pleśń,
Tak do końca. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 3 października 2017, 19:32

* * *

Opłatek w ustach
roz­puszczające się szaleństwo
pozwól mi usiąść na roz­pa­lonym piasku
i uderzać dłońmi o kolana
nucąc zmien­nie piosnki
śpiewając na głos

Bied­ny człowie­czek po­nad gruntem
uniesiony przez wiatr
przy­ciąga­ny przez słońce
i wędrujący do niebios
uśmie­chający się do obłoków
rozłożone ręce szeroko
w geście przyjacielskim

Wi­tam was mo­je drogie
czys­te puszys­te obłoki
wi­tam cię słońce moje
ciepłe
czy mogę pro­sić was o promienie
i możli­wość nur­ko­wania w chmurach
gdzieś tam uciekając niżej
i jeszcze niżej
gdzieś na sa­mo dno
skry­wając się wśród was
da­leko od szarości 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 30 września 2017, 15:03

* * *

Na­piszmy wier­sz o niczym
pełen pus­tych słów
poz­ba­wionych ja­kiego­kol­wiek sensu

Niech będzie w rytm poezji
twórców wspaniałych
w rytm ich twórzości

Czy­taj­my go i zachwalajmy
udając że nie widzi­my
bez­nadziej­ności się wylewającej
jak wo­da z prze­pełnionej misy
i na­zywaj­my to dziełem sztuki
bo prze­cież jest to w modzie 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 28 września 2017, 18:44

* * *

Wąż pelza w mo­jej głowie
I syczy diabel­sko
On jest królem i bo­giem
Pa­nem włas­ne­go świata
Lecz kłam­stwem będzie
Każde słowo po słowie
Z je­go ust

Jest Wąż w mo­jej głowie
Król-Wąż
Królu­je
Nakłania do zbrod­ni
Ku­si

"Pod­daj się mo­jej woli
Pop­ro­wadzę cię
Zam­knij oczy
Zapomnij" 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 25 września 2017, 21:36

Aidan

Nie lubię rozmawiać o tym co piszę, wyjaśniać dlaczego tak jest, a nie inaczej i skąd się to bierze. Nie chcę o tym mówić, kropka. Więc może tak po prostu zapytasz co u mnie słychać, zechcesz normalnie porozmawiać?

Zeszyty
  • Cokolwiek... – Każda myśl i każde słowa, które jak pył osiadają, a których nie łat­wo się poz­być.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 grudnia 2017, 20:49RozaR sko­men­to­wał tek­st Jest tam kto? Wewnątrz... W mo­jej [...]

14 grudnia 2017, 19:37Aidan do­dał no­wy tek­st Jest tam kto? Wewnątrz... W mo­jej [...]

13 grudnia 2017, 10:37carolyna sko­men­to­wał tek­st Lwy za­siadły w kręgu Opłakując [...]

13 grudnia 2017, 04:24Aidan do­dał no­wy tek­st Lwy za­siadły w kręgu Opłakując [...]

11 grudnia 2017, 13:36Aidan do­dał no­wy tek­st Zamknij oczy Kwiecie, to zły [...]

7 grudnia 2017, 01:26Aidan do­dał no­wy tek­st Bryzga czer­wo­na krew Z płat­ku [...]

21 października 2017, 21:35Aidan do­dał no­wy tek­st To ten pa­pieros Od­dech mój [...]

5 października 2017, 19:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st W ot­chłani no­cy Dos­trze­gam tu [...]

5 października 2017, 19:02Aidan do­dał no­wy tek­st W ot­chłani no­cy Dos­trze­gam tu [...]

4 października 2017, 21:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Toczące się postępo­wanie Or­ga­niz­mu prze­ciw­ko [...]