Aidan

122 teksty – auto­rem jest Aidan.

* * *

Czerń i biel
sto­nowa­ne w szarość
usy­piający szmer
ner­wy spraw­dzające regularnie
czy ciało nie obumiera
niekon­tro­lowa­ne odrzuty
bez większe­go znaczenia
nie wol­no nam ruszać w ten
epi­lep­tyczny taniec 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 kwietnia 2018, 18:23

* * *

Jes­teś tam?
Otwórz te cho­ler­ne drzwi
Nadchodzę
Pozwól mi dojść do głosu

Wiem że tam jesteś
Opierasz się
Zap­rzeczasz me­mu istnieniu
Nie chcesz w to uwierzyć
Choć jes­tem zaledwie
głosem obłędu
Twoim szaleństwem
Będę tu do końca
z tobą
- mój przyjacielu 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 kwietnia 2018, 18:23

* * *

Znaj­dzie się miejsce
do od­poczyn­ku i ucieczki
przed lękiem
dla us­po­koje­nia serca
i ducha
ktoś znów do­bija się do drzwi

Krzy­ki i wrzaski
ryk lwa i syk węża
duch swo­je zaczyna
i biczem pogania
zwierzęta w cyrku
i klaun o prze­raźli­wej twarzy
mis­trz ceremonii [...] — czytaj całość

wiersz • 21 kwietnia 2018, 18:22

* * *

Spójrz tylko
noc­ne niebo roz­ciąga się nad nami
w je­go mro­ku tkwi tajemnica
nie w świet­le gwiazd
a w czer­ni za­bierającej nas w podróże
jed­na za drugą
w fas­cy­nującą wędrówkę
do wewnątrz
gdzie nar­ko­tyczne sny i wizje
ciągną się
więc dlacze­go mu­si na­dejść i te­go koniec
dlacze­go od­chodzi mrok
i świt nastaje
słońce wychodzi wbi­jając gwódź w serce
na te kil­ka godzin
ciągnące się ocze­kiwa­nie na kolejne
fan­tazje i uciechy
tej następnej nocy
w mroku 

wiersz • 19 marca 2018, 19:42

* * *

To lus­tro jest teleportem!
Stoisz na stro­mym brzegu,
przed rzeką, na której brakło mostu
i za którą możesz coś znaleźć,
być może jed­no ze skry­tych pragnień,
być może je­den z naj­czar­niej­szych scenariuszy
hor­ro­ru, który sam wyreżyserujesz
i w którym [...] — czytaj całość

wiersz • 19 marca 2018, 19:39

* * *

Ele­ment sztuki
tworzo­nej od początku
przez śro­dek do końca
zni­koma wartość
brak wpływu na zakończenie
po­wodem początek
mo­tywacją świado­mość końca
- gdzieś na końcu drogi
przez środek 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 marca 2018, 18:05

* * *

Zbudź się!
Dziecię
wyb­ra­ne do uciech
i sa­dys­tycznych zabaw
Stworze
fi­zycznie na po­dobieństwo moje
zrzu­cam cię w ten wir
is­tnienie, życie
tak to nazwijmy

Będziesz obserwowany
w niedo­li swojej
nieudol­nie i bez­sku­tecznie dążący
do zas­po­koje­nia marzeń swych
i snów, pragnień
cier­pienie na two­jej twarzy
i smu­tek w oczach twoich
to będzie dla mnie widok
pełen przyjemności
błogi, wy­wołujący uśmiech
na li­tości­wej twarzy

Zbudź się!
Two­ja ko­lej, dziecię
za­pew­nij mi rozrywkę 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 5 marca 2018, 18:04

* * *

mrugnięcie
- sa­la pełna
mrugnięcie
- sa­la pusta

mrugnięcie
jes­tem w tym miejscu
is­tniejący - bez życia
za­wie­szo­ny materiał
w jed­nej z wielu przestrzeni

mrugnięcie
jes­tem w ciemności
król, książe, władca

mrugnięcie
do­cierające zew­sząd podszepty
głowa wy­pełniona sy­kiem węży
i krew skażona jadem
bu­zujący wrzątek
w spo­koj­nym kotle

mrugnięcie
- pustka 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 5 marca 2018, 18:04

* * *

Skradziono frag­ment błęki­tu nieba
i zam­knięto w dwóch kryształach,
uk­ry­te na ziemi
ja­ko część piękna,
ja­ko frag­ment dzieła sztuki,
ob­serwo­wać i podziwiać
bez­czel­nie wpat­rując się,
jak w sztukę zbyt piękną,
by móc o niej zapomnieć. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 28 lutego 2018, 12:53

* * *

Wrzask,
Skok na równe nogi,
Czy to sen był zły,
Straszny jak wilków wycie
I sze­lest liści nocą, w lesie?

W świet­le stojące lustro
Będzie przejściem do krain nieznanych,
Gdzie puszys­te obłoki sta­nowią podłoże,
Miękką ziemią, po której stąpać będziemy
I przew­ra­cać się z bo­ku na bok,
Tu­taj, w snach naszych.

Dot­knij swe­go od­bi­cia, proszę,
Strach niech odej­dzie w dal siną,
Obiecuję Ci, miła moja,
Podróż z uśmie­chem w nieznane,
Pa­ni w pur­purze odchodzi,
Chodźmy więc. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 lutego 2018, 20:28

Aidan

Nie lubię rozmawiać o tym co piszę, wyjaśniać dlaczego tak jest, a nie inaczej i skąd się to bierze. Nie chcę o tym mówić, kropka. Więc może tak po prostu zapytasz co u mnie słychać, zechcesz normalnie porozmawiać?

Zeszyty
  • Cokolwiek... – Każda myśl i każde słowa, które jak pył osiadają, a których nie łat­wo się poz­być.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

21 kwietnia 2018, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Czerń i biel sto­nowa­ne w [...]

21 kwietnia 2018, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Jesteś tam? Otwórz te cho­ler­ne [...]

21 kwietnia 2018, 18:22Aidan do­dał no­wy tek­st Znajdzie się miej­sce do od­poczyn­ku [...]

19 marca 2018, 19:42Aidan do­dał no­wy tek­st Spójrz tyl­ko noc­ne niebo roz­ciąga [...]

19 marca 2018, 19:39Aidan do­dał no­wy tek­st To lus­tro jest te­lepor­tem! Stoisz [...]

6 marca 2018, 08:18silvershadow sko­men­to­wał tek­st Zbudź się! Dziecię wyb­ra­ne do uciech i [...]

5 marca 2018, 18:05Aidan do­dał no­wy tek­st Element sztu­ki tworzo­nej od początku przez [...]

5 marca 2018, 18:04Aidan do­dał no­wy tek­st Zbudź się! Dziecię wyb­ra­ne do uciech i [...]

5 marca 2018, 18:04Aidan do­dał no­wy tek­st mrugnięcie - sa­la pełna mrug­nięcie - sa­la [...]

28 lutego 2018, 12:58Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Skradziono frag­ment błęki­tu nieba i [...]