Aidan

119 tekstów – auto­rem jest Aidan.

* * *

Spójrz tylko
noc­ne niebo roz­ciąga się nad nami
w je­go mro­ku tkwi tajemnica
nie w świet­le gwiazd
a w czer­ni za­bierającej nas w podróże
jed­na za drugą
w fas­cy­nującą wędrówkę
do wewnątrz
gdzie nar­ko­tyczne sny i wizje
ciągną się
więc dlacze­go mu­si na­dejść i te­go koniec
dlacze­go od­chodzi mrok
i świt nastaje
słońce wychodzi wbi­jając gwódź w serce
na te kil­ka godzin
ciągnące się ocze­kiwa­nie na kolejne
fan­tazje i uciechy
tej następnej nocy
w mroku 

wiersz • przedwczoraj, 19:42

* * *

To lus­tro jest teleportem!
Stoisz na stro­mym brzegu,
przed rzeką, na której brakło mostu
i za którą możesz coś znaleźć,
być może jed­no ze skry­tych pragnień,
być może je­den z naj­czar­niej­szych scenariuszy
hor­ro­ru, który sam wyreżyserujesz
i w którym [...] — czytaj całość

wiersz • przedwczoraj, 19:39

* * *

Ele­ment sztuki
tworzo­nej od początku
przez śro­dek do końca
zni­koma wartość
brak wpływu na zakończenie
po­wodem początek
mo­tywacją świado­mość końca
- gdzieś na końcu drogi
przez środek 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 marca 2018, 18:05

* * *

Zbudź się!
Dziecię
wyb­ra­ne do uciech
i sa­dys­tycznych zabaw
Stworze
fi­zycznie na po­dobieństwo moje
zrzu­cam cię w ten wir
is­tnienie, życie
tak to nazwijmy

Będziesz obserwowany
w niedo­li swojej
nieudol­nie i bez­sku­tecznie dążący
do zas­po­koje­nia marzeń swych
i snów, pragnień
cier­pienie na two­jej twarzy
i smu­tek w oczach twoich
to będzie dla mnie widok
pełen przyjemności
błogi, wy­wołujący uśmiech
na li­tości­wej twarzy

Zbudź się!
Two­ja ko­lej, dziecię
za­pew­nij mi rozrywkę 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 5 marca 2018, 18:04

* * *

mrugnięcie
- sa­la pełna
mrugnięcie
- sa­la pusta

mrugnięcie
jes­tem w tym miejscu
is­tniejący - bez życia
za­wie­szo­ny materiał
w jed­nej z wielu przestrzeni

mrugnięcie
jes­tem w ciemności
król, książe, władca

mrugnięcie
do­cierające zew­sząd podszepty
głowa wy­pełniona sy­kiem węży
i krew skażona jadem
bu­zujący wrzątek
w spo­koj­nym kotle

mrugnięcie
- pustka 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 marca 2018, 18:04

* * *

Skradziono frag­ment błęki­tu nieba
i zam­knięto w dwóch kryształach,
uk­ry­te na ziemi
ja­ko część piękna,
ja­ko frag­ment dzieła sztuki,
ob­serwo­wać i podziwiać
bez­czel­nie wpat­rując się,
jak w sztukę zbyt piękną,
by móc o niej zapomnieć. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 28 lutego 2018, 12:53

* * *

Wrzask,
Skok na równe nogi,
Czy to sen był zły,
Straszny jak wilków wycie
I sze­lest liści nocą, w lesie?

W świet­le stojące lustro
Będzie przejściem do krain nieznanych,
Gdzie puszys­te obłoki sta­nowią podłoże,
Miękką ziemią, po której stąpać będziemy
I przew­ra­cać się z bo­ku na bok,
Tu­taj, w snach naszych.

Dot­knij swe­go od­bi­cia, proszę,
Strach niech odej­dzie w dal siną,
Obiecuję Ci, miła moja,
Podróż z uśmie­chem w nieznane,
Pa­ni w pur­purze odchodzi,
Chodźmy więc. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 lutego 2018, 20:28

* * *

Człowiek śpiący na brud­nej podłodze,
Jak pies ka­leki w budzie,
Smut­ne oczy, łez wy­lewający się strumień
Rwie brze­gi płynąc pod księżyc,
Jak­by do ce­lu życiowego,
Kop­nięty i zbudzo­ny szczeka,
War­czy, głośniej niż gardło zezwala
I widzi głupców przed oczyma,
Głupców [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 stycznia 2018, 19:04

* * *

Miałem nocą sen, w którym
Leżałem nad rzeką, w cieniu,
Słuchając nur­tu wo­dy, wiatru,
Głosu anioła o twarzy kobiety
I ona szep­tem mi oznajmiła
- mu­sisz od­począć, mu­sisz zapomnieć,
Więc...

Ocza­mi ot­warty­mi sze­roko spoj­rzałem na słońce
Is­krzące się złotem jak skar­by faraonów,
Niosące zba­wienie jak uz­dro­wiciele plemion
I głębo­ko od­dychając odpoczywam,
Obok...

Anieli­ca o roz­kosznej twarzy i pięknym uśmiechu,
Błękit nieba w jej oczach,
Dzi­kość wód nieznanych,
Chcę za­nurzyć się w nich, całym
I utonąć chcę... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 7 stycznia 2018, 13:16

* * *

Jed­nych świt cieszy,
In­nych dnia słońce,
Lecz ja od­wra­cam swój wzrok
W stronę księżyca,
W stronę no­cy światła,
Do­by końca,
Ko­leb­ki mojej,
Pięknej mojej,
Ukochanej. 

wiersz • 25 grudnia 2017, 20:57

Aidan

Nie lubię rozmawiać o tym co piszę, wyjaśniać dlaczego tak jest, a nie inaczej i skąd się to bierze. Nie chcę o tym mówić, kropka. Więc może tak po prostu zapytasz co u mnie słychać, zechcesz normalnie porozmawiać?

Zeszyty
  • Cokolwiek... – Każda myśl i każde słowa, które jak pył osiadają, a których nie łat­wo się poz­być.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

przedwczoraj, 19:42Aidan do­dał no­wy tek­st Spójrz tyl­ko noc­ne niebo roz­ciąga [...]

przedwczoraj, 19:39Aidan do­dał no­wy tek­st To lus­tro jest te­lepor­tem! Stoisz [...]

6 marca 2018, 08:18silvershadow sko­men­to­wał tek­st Zbudź się! Dziecię wyb­ra­ne do uciech i [...]

5 marca 2018, 18:05Aidan do­dał no­wy tek­st Element sztu­ki tworzo­nej od początku przez [...]

5 marca 2018, 18:04Aidan do­dał no­wy tek­st Zbudź się! Dziecię wyb­ra­ne do uciech i [...]

5 marca 2018, 18:04Aidan do­dał no­wy tek­st mrugnięcie - sa­la pełna mrug­nięcie - sa­la [...]

28 lutego 2018, 12:58Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Skradziono frag­ment błęki­tu nieba i [...]

28 lutego 2018, 12:53Aidan do­dał no­wy tek­st Skradziono frag­ment błęki­tu nieba i [...]

19 lutego 2018, 20:28Aidan do­dał no­wy tek­st Wrzask, Skok na równe no­gi, Czy [...]

14 stycznia 2018, 00:27Aidan sko­men­to­wał tek­st Człowiek śpiący na brud­nej [...]